Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Klauzula informacyjna

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

a)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Przedszkolaka” z siedzibą przy Ul. M. Boguckiego 52 A 80-690 Gdańsk, reprezentowane przez Dyrektor: mgr Weronikę Feitek

b)    informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz zapytania dotyczące kwestii ochrony Państwa danych osobowych można kierować : tel. 691837209, e-mail: wyspa.przedszkolaka@wp.

c)      Dane osobowe dzieci oraz ich rodziców/ opiekunów prawnych przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym ani nie będą przekazywane do krajów trzecich.

d)    Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).

e)    Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.

f)      Wizerunek i dane osobowe dzieci (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej przedszkola www.wyspa-przedszkolaka.pl oraz na facebooku w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i osiągnięć dzieci. Wizerunek i dane osobowe dzieci wymienione w punkcie f) przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

g)    Dane osobowe dziecka związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w przedszkolu przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna).

h)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w przedszkolu- nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni, podmioty przetwarzające dane osobowe w celu realizacji zajęć dodatkowych: teatrzyków, koncertów, zajęć pokazowych, zajęć eksperymentalnych itp.

i)      Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane przez okres realizacji nauki dziecka w przedszkolu, a przechowywane przez okres 5 lat od jej ukończenia

( okres archiwizacji) po czym zostaną trwale usunięte i zniszczone.

j)      posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

k)      ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

l)      podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług przedszkolnych. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na przetwarzanie danych będzie brak możliwości dalszego świadczenia usług przez nasze przedszkole i skutkować będzie rozwiązaniem umowy.

 

 

 

 

klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola

 

 

Informujemy, że Pani/a dane osobowe (w postaci: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego) są przetwarzane i administrowane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) przez Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Przedszkolaka” z siedzibą przy ul. M. Boguckiego 52 A w Gdańsku – Świbnie w celu umożliwienia Państwu odbioru z przedszkola dziecka.

Dane zostały przekazane administratorowi danych przez rodziców dziecka.

 Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, a także prawo sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych.

Dane udostępnione przez Panią/a nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 http://wyspa-przedszkolaka.pl/data/documents/Oswiadczenie_-_zgoda_na_publikacje_zdjec_oraz_prac_dziecka.docx

http://wyspa-przedszkolaka.pl/data/documents/zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych.docx

 

 

 

Galerię zdjęć oraz posty dotyczące naszego przedszkola znajdziesz na: www.facebook.com/WyspaPrzedszkolaka