Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Wizja Przedszkola Niepublicznego "Wyspa Przedszkolaka"

 

Podczas procesu realizacji wychowania i nauczania dzieci w wieku przedszkolnym, zależy nam, aby nasi wychowankowie, osiągając dojrzałość szkolną:

- znali samych siebie- własne możliwości, swoją wartość, indywidualne uzdolnienia;

- lubili siebie i innych;

- wierzyli w siebie- umieli pokonywać trudne sytuacje;

- potrafili nazywać uczucia towarzyszące im w różnych sytuacjach oraz nabyli umiejętności radzenia sobie z uczuciami negatywnymi;

- rozumieli uczucia innych;

- byli swobodni w relacjach z dorosłymi, umieli bronić własnych racji i słuchać ze zrozumieniem innych;

- mieli poczucie partnerstwa, równego i sprawiedliwego traktowania siebie nawzajem;

- dotrzymywali zawieranych umów;

- nabyli umiejętności oceniania siebie i innych bez krytykanctwa;

- byli wrażliwi i tolerancyjni;

- umieli współdziałać i współpracować dla osiągnięcia wspólnego celu.

 

W sferze poznawania i kształtowania postaw chcemy, aby nasi wychowankowie:

- umieli myśleć- działać twórczo, a nie odtwórczo;

- czerpali radość z tworzenia;

- rozwijali wyobraźnię;

- odkrywali zależności między zjawiskami w środowisku przyrodniczym, społecznym i technicznym;

- polubili samodzielne poszukiwanie informacji, ich gromadzenie i prezentację;

- umieli analizować i syntezować, wykorzystując wcześniejsze doświadczenia i wiedzę;

- potrafili wyrażać siebie poprzez aktywność ruchową, plastyczną, werbalną, muzyczną i mimiczną;

- rozwijali mowę w zasobie słownictwa i swobodnej komunikacji;

- lubili samodzielnie manipulować, konstruować, przekształcać i doświadczać.

 

W sferze organizacji i zarządzania zależy nam, aby: 

- kadra pedagogiczna posiadała najwyższe z możliwych kwalifikacje do wspomagania rozwoju dzieci, zgodnie z ich indywidualnym potencjałem;

- wszyscy pracownicy przedszkola mieli świadomość współuczestniczenia w procesie wychowania i rozumieli znaczenie postaw naszych wychowanków;

- kadra pedagogiczna wykorzystywała nowatorskie metody pracy z dziećmi, nieustająco dbając o własny rozwój, doskonalenie warsztatu pracy i podnoszenie kwalifikacji;

- organizacja pracy przedszkola odpowiadała potrzebom rodziców wychowanków;

- rodzice naszych wychowanków mieli poczucie współuczestnictwa we wszystkich istotnych sprawach dotyczących funkcjonowania przedszkola;

- relacje między organami przedszkola były oparte na zasadzie partnerstwa, zaufania, współodpowiedzialności i współpracy.

 

W sferze współpracy z instytucjami dążymy do:

- promowania przedszkola i jego osiągnięć w lokalnym środowisku edukacyjnym;

- organizacji i uczestnictwa w międzyprzedszkolnych konkursach o charakterze lokalnym;

- współpracy z organizacjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny;

- upowszechnianie nowatorskich metod i form pracy z dziećmi w szeroko funkcjonującym środowisku przedszkolnym;

- prowadzenie konsultacji diagnostycznych i terapeutycznych dla naszych wychowanków;

- współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną w celu zapewnienia jak najlepszych warunków do rozwoju dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wymagających wczesnego wspomagania rozwoju;

- podejmowania inicjatyw  w zakresie pedagogizacji rodziców poprzez ich uczestnictwo w spotkaniach z nauczycielami edukacji przedszkolnej oraz nauczycielami prowadzącymi zajęcia dodatkowe oraz terapeutyczne.

 

W sferze doskonalenia własnego ( instytucji) dążymy do:

- podnoszenia jakości pracy przedszkola we wszystkich sferach jego funkcjonowania, z wykorzystaniem różnych narzędzi ewaluacyjnych;

- doskonalenia warsztatu pracy kadry pedagogicznej i jej umiejętności poprzez różnorodne formy warsztatowe i szkoleniowe;

- dostosowania organizacji pracy przedszkola do potrzeb środowiska lokalnego.

Galerię zdjęć oraz posty dotyczące naszego przedszkola znajdziesz na: www.facebook.com/WyspaPrzedszkolaka